Vindkraftsprojekt Selkävaara

Vattenfall undersöker möjligheterna att uppföra en vindkraftspark i Selkävaara, Norrbottens län.

Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion

Inbjudan till fortsatt samråd om uppförande och drift av Selkävaara vindkraftspark

Ett samråd avseende Selkävaara vindkraftspark genomfördes redan 2016. Vattenfall utredde och genomförde då även samråd för ytterligare en vindkraftspark i Pajala kommun, Käymävaara, belägen cirka 3 mil nordost om utredningsområdet för Selkävaara. Till följd av projektens omfattning valde vi att efter samråden 2016 i första hand slutföra tillståndsansökan för Käymävaara vindkraftspark. Tillståndsansökan för projekt Käymävaara lämnades in till länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2019.

Alla synpunkter som inkommit under tidigare genomförda samråd tillsammans med synpunkter från nu aktuellt samråd kommer att redovisas och bemötas i den samrådsredogörelse som utgör en del av miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan. Synpunkter som framförts under tidigare samråd behöver därmed inte framföras igen.

Om du har synpunkter och/eller information att tillföra projektet, vänligen ta kontakt enligt kontaktuppgifterna nedan, senast den 17 januari 2020.

WSP Sverige AB
Stina Segerström
Box 13033
402 51 Göteborg
stina.segerstrom@wsp.com

Samråd

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Varför just här?

Selkävaara har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur.

Samråd 2016

Se material från samrådet om vindkraft vid Selkävaara 2016.

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.