Vindkraftsprojekt Selkävaara

Vattenfall undersöker möjligheterna att uppföra en vindkraftspark i Selkävaara, Norrbottens län.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Vindkraft i Selkävaara kan bidra till fossilfri gruvdrift – läs mer här.

Fortsatt samråd om uppförande och drift av Selkävaara vindkraftspark

Ett samråd avseende Selkävaara vindkraftspark genomfördes redan 2016. Vattenfall utredde och genomförde då även samråd för ytterligare en vindkraftspark i Pajala kommun, Käymävaara, belägen cirka 3 mil nordost om utredningsområdet för Selkävaara. Till följd av projektens omfattning valde vi att efter samråden 2016 i första hand slutföra tillståndsansökan för Käymävaara vindkraftspark. Tillståndsansökan för projekt Käymävaara lämnades in till länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2019.

Alla synpunkter som inkommit under tidigare genomförda samråd tillsammans med synpunkter från nu aktuellt samråd kommer att redovisas och bemötas i den samrådsredogörelse som utgör en del av miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan. Synpunkter som framförts under tidigare samråd behöver därmed inte framföras igen. Det område som vi nu samråder om har anpassats avsevärt och är betydligt mindre i yta än det ursprungliga samrådsområdet från 2016.

Samråd

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Varför just här?

Selkävaara har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur.

Samråd 2016

Se material från samrådet om vindkraft vid Selkävaara 2016.

Så här går processen till

Fakta om projekt Selkävaara

Plats Pajala kommun, Norrbottens län
Projektområde Cirka 21 km2 (22 % av det ursprungliga området kvarstår efter anpassningar)
I tillståndsprocess Förnyade samråd pågår
Maximalt antal vindkraftverk 54
Maximal totalhöjd 250 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2026/2027

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.