Vindkraftsprojekt Selkävaara

I Selkävaara i Pajala kommun planeras en vindkraftspark med maximalt 30 vindkraftverk.

Vattenfall har den 5 juni 2024 lämnat in tillståndsansökan om att bygga vindkraftspark Selkävaara, i ett område cirka 3,5 mil sydväst om Pajala.

Förnybar el till industrier och hushåll

De goda vindlägena i området möjliggör en hög fossilfri energiproduktion, något som blir alltmer nödvändigt när samhälle och industrier ställer om från fossila bränslen. De maximalt 30 verken som planeras i Selkävaara beräknas årligen kunna producera 800 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 100 000 hem.

Mastresning i Selkävaara

Varför just här?

Selkävaara-området har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur.

Nuläget

Projekt Selkävaara har en lång historia. Vattenfall undersökte området för första gången redan omkring 2010, men det tog några år innan projektet startades på allvar. Det första samrådet ägde rum 2016. I och med att det gått en tid sedan projektet startade uppstod under hösten 2021 ett behov av att aktualisera och se över projektet. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet går fort och turbinerna har sedan samrådet 2016 fått större effekt och det innebär nu att vi inte längre behöver bygga 58 verk. Vattenfall har 5 juni 2024 lämnat in tillståndsansökan om att bygga en vindkraftspark med maximalt 30 vindkraftverk, med en totalhöjd om 250 meter inom ett område som är väsentligt mindre än det tidigare tänkta området.

Alla synpunkter och bidrag till projektet som inkom under det första samrådet samt från samrådet 2019 har sammanställts i en samrådsredogörelse. Detta underlag, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), övriga rapporter och inventeringar kommer att lämnas in som bilagor till ansökan om tillstånd för vindkraftsparken och skickas sedan till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Norrbottens län. Fram till dess fortsätter vi vårt arbete med utredningar, analyser och intressentkontakter för att ytterligare utveckla samt förankra projektet lokalt och regionalt.

Lokala samarbeten

En fortsatt utbyggnad av vindkraft är en viktig del i vår omställning till ett mer klimatsmart samhälle. Där vi utvecklar våra vindkraftsprojekt arbetar vi aktivt med att skapa möjligheter till samverkan och värdeskapande som bidrar till utveckling på olika sätt. Här finner du några exempel på det:

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat
Vattenfall och Kaunis Iron i samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vindmätning 

I juli 2020 restes en vindmätningsmast i området. Lokala entreprenörer och Suorva vind AB utförde arbetet på plats. Under samma tidperiod restes även två master i vårt andra närliggande projektområde, Käymävaara. Masterna är 148 meter vardera och är de högsta vindmätningsmasterna som vi hittills rest. Höjden möjliggör att verifiera tidigare data och hitta de bästa platserna i områdena för verken att producera fossilfri el på.

Så här går processen till

Projekthistorik:

  • Vattenfall påbörjade undersökningar i området 2010 och 2016 genomfördes det första samrådet med bland annat Pajala kommun, samebyarna, länsstyrelsen och ett flertal andra myndigheter och allmänheten.
  • Vindmätningar med Sodar (laser) genomfördes i projektområdet med hjälp av lokala entreprenörer.
  • Vi har också utrett och genomfört samråd för ytterligare en vindkraftspark i Pajala kommun, Käymävaara, belägen cirka 3 mil från det tänkta området för Selkävaara.
  • Till följd av projektens omfattning valde vi att i första hand slutföra tillståndsansökan för Käymävaara. Ansökan lämnades in till länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2019.
  • Under 2019 fortsatte arbetet med Selkävaara vindkraftspark och vi gick bland annat ut med ett förnyat samråd den 22 november 2019.
     

Fakta om projekt Selkävaara

Plats Pajala kommun, Norrbottens län
I tillståndsprocess Förnyade samråd pågår
Maximalt antal vindkraftverk 30
Maximal totalhöjd 250 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2028

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Kristian Poulsen
Kristian Poulsen
Projektledare
Anna Källström
Anna Källström
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 52 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.