Vindkraftsprojekt Selkävaara

Vattenfall undersöker möjligheterna att uppföra en vindkraftspark i Selkävaara, Pajala kommun i Norrbottens län.

Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Förnybar el till industrier och hushåll

Vattenfall kommer under 2021 att lämna in en ansökan om tillstånd att bygga en vindkraftspark i Selkävaara, ett område cirka 3,5 mil sydost om Pajala. De goda vindlägena i området möjliggör en hög fossilfri energiproduktion, något som blir allt mer nödvändigt när samhälle och industrier ställer om från fossila bränslen. De 38 verken som planeras i Selkävaara skulle årligen kunna producera 700 GWh, vilket motsvarar cirka 40 % av elanvändningen i Kiruna kommun, inklusive både industrier och hushåll.

Mastresning i Selkävaara

Varför just här?

Selkävaara har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur.

Tack för ditt deltagande på vårt informationsmöte

Stort tack till dig som deltog på vår digitala informationsträff för boende i Tärendö och Kainulasjärvi. Om du missade mötet eller vill ta del av informationen i efterhand hittar du presentationen här. Tveka inte att höra av dig till oss vid frågor och funderingar.

Nuläget

Projektet har en lång historia. Vattenfall undersökte området för första gången redan omkring 2010, men det tog några år innan projektet startades på allvar. Det första samrådet ägde rum 2016. I och med att det gått en tid sedan projektet startades fanns det behov av att aktualisera och genomföra ett nytt samråd för projektet Med kunskap inhämtat från tidigare samråd och med ytterligare undersökningar av området har det tilltänkta området för vindkraftsparken avgränsats. Vi kommer därför att ansöka om tillstånd för att uppföra maximalt 54 verk inom ett område som är 22 % av det ursprungliga samrådsområdet 2016.  
 
Alla synpunkter och bidrag till projektet som inkommit under det första samrådet tillsammans med samrådet 2019, har sammanställts i en samrådsredogörelse. Detta underlag, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen lämnas in som bilagor till ansökan om tillstånd för vindkraftsparken och skickas sedan till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. I övrigt fortsätter vi vårt arbete med utredningar, analyser och intressentkontakter för att ytterligare utveckla samt förankra projektet lokalt och regionalt.
 

Lokala samarbeten

En fortsatt utbyggnad av vindkraft är en viktig del i vår omställning till ett mer klimatsmart samhälle. Där vi utvecklar våra vindkraftsprojekt arbetar vi aktivt med att skapa möjligheter till samverkan och värdeskapande som bidrar till utveckling på olika sätt. Här finner du några exempel på det:

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat
Vattenfall och Kaunis Iron i samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vindmätning 

I juli 2020 restes en vindmätningsmast i området. Lokala entreprenörer och Suorva vind AB utförde arbetet på plats. Under samma tidperiod restes även två master i vårt andra närliggande projektområde, Käymävaara. Masterna är 148 meter vardera och är de högsta vindmätningsmasterna som vi hittills rest. Höjden möjliggör att verifiera tidigare data och hitta de bästa platserna i områdena för verken att producera fossilfri el på

Så här går processen till

Projekthistorik:

  • Vattenfall påbörjade undersökningar i området 2010 och 2016 genomfördes det första samrådet med bland annat Pajala kommun, samebyarna, länsstyrelsen och ett flertal andra myndigheter och allmänheten.
  • Mätningar med Sodar gjordes i projektområdet med hjälp av lokala entreprenörer.
  • Vi har också utrett och genomfört samråd för ytterligare en vindkraftspark i Pajala kommun, Käymävaara, belägen cirka 3 mil från utredningsområdet för Selkävaara.
  • Till följd av projektens omfattning valde vi att i första hand slutföra tillståndsansökan för Käymävaara. Ansökan lämnades in till länsstyrelsen i Norrbottens län november 2019.
  • Under 2019 har arbetet med Selkävaara vindkraftspark fortsatt och har bland annat inneburit ett förnyat samråd som vi gick ut med i den 22 november 2019. 
     

Fakta om projekt Selkävaara

Plats Pajala kommun, Norrbottens län
I tillståndsprocess Förnyade samråd pågår
Maximalt antal vindkraftverk 38
Maximal totalhöjd 250 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2026/2027

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Erik Grönlund
Erik Grönlund
Projektledare
Peter Stedt
Peter Stedt
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Resning av vindkraftverk i Blakliden Fäbodberget

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.