Kärnkraft

Samråd om ny kärnkraft på Väröhalvön

Svenska myndigheter ser ett fördubblat elbehov till 2045 där Vattenfall bedömer att alla tillgängliga fossilfria kraftslag kommer att behöva byggas ut. Vi vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals på Väröhalvön och har startat förberedande arbeten för att möjliggöra detta. Ett sådant förberedande arbete är samråd enligt miljöbalken.

Samråd enligt miljöbalken syftar till utbyte av information och ger närboende, allmänhet, myndigheter, organisationer och andra intressenter möjlighet att påverka omfattningen och avgränsningen i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt underlag när beslutande myndigheter och domstolar ska pröva en tillståndsansökan.

Samrådsprocessen

I detta första steg i samrådsprocessen bjuder Vattenfall in Varbergs kommun, länsstyrelsen i Hallands län och Strålsäkerhetsmyndigheten till ett inledande samrådsmöte i syfte att diskutera prövningarnas omfattning och avgränsning, den planerade verksamhetens lokalisering och den fortsatta samrådsprocessen.

Samråd med en utökad krets myndigheter, övriga intressenter och allmänheten planeras till hösten/vintern 2024.

GDPR

Här finns information om hur Vattenfall behandlar personuppgifter under samrådet.

Kommande samråd

Vattenfalls avsikt är att under hösten/vintern 2024 hålla samråd med en vidare krets av myndigheter respektive särskilt berörda och allmänhet. Samråds­underlaget kommer då att uppdateras med bland annat ytterligare information om verksamhetens utformning, planerade skyddsåtgärder, preliminära bedömningar av verksamhetens konsekvenser på människors hälsa och miljön samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Efter mötena med myndigheterna och kommunerna planeras ett eller flera samrådsmöten även att ske med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten och med allmänheten. Dessa möten planeras anordnas under hösten/vintern 2024.

Inbjudan till samrådet kommer att ske via brev till berörda myndigheter/kommuner och till de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samrådet kommer även att annonseras i lokaltidningar och på den här hemsidan.

Se även

En anställd på kärnkraftverket i Forsmark

Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom i andra fossilfria kraftslag.

Ett förslag på design av SMR-byggnader. Byggnaderna är utformade som stora enkla volymer med sluttande gröna tak

Vattenfalls plan för ny kärnkraft vid Ringhals kärnkraftverk.

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.