Kärnkraft

Vattenfalls förstudie om SMR vid Ringhals – ”Nucelerate West”

Vattenfall ser ett fördubblat elbehov till år 2045. En historiskt sett unik nyutbyggnad av fossilfri elproduktion och distributionsnät krävs för att möta behovet med minsta möjliga klimatpåverkan. För att klara detta bedömer Vattenfall att alla tillgängliga fossilfria kraftslag kan behöva byggas ut.

I juni 2022 startade vi en förstudie för att utvärdera om det finns kommersiella, legala och tekniska förutsättningar att bygga minst två SMR vid Ringhals på Väröhalvön. Om förutsättningarna finns, är målet att kunna ta ny kärnkraft i drift första halvan av 2030-talet. För att lyckas med detta behöver Vattenfall redan hösten 2023 göra förberedande arbeten. Det handlar om att säkerställa att vi har tillgång till marken – som Vattenfall redan äger en majoritet av – för att kunna göra markarbeten, bygga vägar och annan logistik. Vi inventerar även natur- och kulturvärden samt har en utvecklad dialog med leverantörer

Förstudien är klar och slutsatserna redovisas här: Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft. Förberedande arbeten och analyser för att möjliggöra ny kärnkraft på Väröhalvön fortsätter och kommer att pågå under längre tid.

Presentation

Här kan du ta del av en presentation om SMR vid Ringhals.

Varför förstudie?

Vattenfall tror att SMR kan vara en viktig pusselbit i framtidens fossilfria och innovativa energisystem för Sverige. Vi bedömer att SMR kan medge lägre projektrisker jämfört med storskaliga reaktorer – både i förhållande till kostnad, komplexitet och tid. Det bygger på att SMR i form av lättvattenreaktorer är känd teknik och att en stor andel av komponenterna i reaktorerna är standardiserade och typgodkända.

Varför Ringhals?

Ringhals är en bra plats för att bygga kärnkraft. Det finns ett stort behov av elproduktion i södra Sverige, och vid Ringhals finns redan kärnkraftverk i drift, möjlighet till nätanslutning och lång erfarenhet av att driva lättvattenreaktorer. Området vid Ringhals är också avsatt som nationellt intresse för energiproduktion och är den plats där nya reaktorer snabbast kan tas i drift.

Hur tillverkas SMR?

Illustration som visar fem olika steg i produktionen av SMR. 1: komponenter, 2: tillverkning, 3: transport, 4: montering, 5: driftsättning

Idén med SMR av lättvattentyp är att de från grunden konstrueras med fokus på modularitet, skalbarhet och enkelhet. En större andel komponenter kan bli standardiserade och tillverkas i fabrik vilket gör byggnationen på plats enklare och snabbare.

Tidsplan för förstudien om SMR

Se även

En anställd på kärnkraftverket i Forsmark

Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom i andra fossilfria kraftslag.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.

Kärnkraftverket i Forsmark

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.