Minska industrins koldioxidutsläpp

Fossilfri vätgas

Vi utvecklar innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och vår egen verksamhet genom fossilfri vätgas.

Utöver direkt elektrifiering (genom användning av batterier i stället för konventionella fordonsmotorer eller genom användning av elpannor i stället för gaspannor) anser Vattenfall att indirekt elektrifiering genom fossilfri vätgas är en viktig lösning för att minska koldioxidutsläppen inom industrier med höga utsläpp, som till exempel stål, raffinaderier, kemikalier, jordbruk och transporter. Vätgas kan också minska koldioxidutsläppen i värmesektorn när den används som ett alternativ till gas. Vattenfall vill vara drivande i denna utveckling.

Vätgas har stor potential när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och sektorer. Den kan användas som energibärare när den ersätter fossila bränslen som gas eller olja. Den kan också användas som katalysator i industriella processer genom att ersätta fossila material som kokskol. Självklart är det mycket viktigt att den vätgas som används är fossilfri. Det säkerställs genom att använda fossilfri elektricitet när vatten delas upp i väte och syre genom elektrolys.

Vi driver utvecklingen av vätgasanvändning i flera banbrytande projekt. Ett exempel är HYBRIT, vår gemensamma satsning med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB, där fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan för ståltillverkning. Målet är att fossilfritt stål ska finnas tillgängligt på den kommersiella marknaden från och med 2026. Du kan se fler exempel nedan.

Mer förnybar energi behövs

Som en av de ledande producenterna av el från fossilfria energikällor, särskilt från havsbaserad vindkraft, kan vi leverera stora mängder fossilfri el för produktion av vätgas. I framtiden ser vi en mycket nära koppling mellan vätgasproduktion och vår kraftproduktion, till exempel för att producera vätgas vid våra framtida havsbaserade vindkraftsanläggningar.

Idag kan fossilfri vätgas inte produceras på ett ekonomiskt sätt. Därför är det viktigt att utveckla tekniken ytterligare i industriell skala. Förutsättningarna måste skapas för detta. Både de europeiska och nationella vätgasstrategierna utgör bra underlag. Tyskland vill till exempel bli den ledande leverantören av vätgaslösningar med en elektrolyskapacitet på 10 GW till år 2040. Storbritannien har ett produktionsmål på 5 GW till 2030. I Sverige diskuteras just nu målsättningar om en installerad elektrolyskapacitet på cirka 3 GW till 2030 och 8 GW till 2045. Vattenfall bidrar avsevärt till den här utvecklingen genom våra projekt och initiativ i Europa.

När kan vätgas kallas fossilfri?

Vätgas produceras genom att vatten delas upp i sina beståndsdelar väte och syre. Detta sker genom den kemiska processen elektrolys med hjälp av elektricitet. Om elen uteslutande kommer från fossilfria energikällor pratar vi om fossilfri vätgas.

Exempel på våra vätgasinitiativ:

Fossilfritt stål

Vattenfall lanserar HYBRIT, världens första pilotanläggning för produktion av fossilfritt stål, i samarbete med SSAB och LKAB.

HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

Biobränsle

Vattenfall och Preem har inlett ett samarbete i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig bränsleproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem

Elektrobränsle för flyget

Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle i Sverige.

Ett SAS-plan i luften

Vätgasstation

Med finansieringsprojektet Hydrogen Station HafenCity i Hamburg bidrar Vattenfall i hög grad till integreringen av förnybar energi i mobilitetssystemet.

Vätgasstationen i Hamburg

Nyheter om vätgas

Vätgasreducerad järnsvamp

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat fossilfritt järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos fossilfri järnsvamp som direktreducerats med vätgas, jämfört med den fossilbaserade processen.

Läs hela artikeln
Bergrumslager för fossilfri vätgas

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri v...

Läs hela artikeln
Vindkraftspark under uppförande

Vattenfall siktar på att bygga världens första vätgaskluster i Nederländerna

Vind- och solkraft kommer i framtiden att stå för en allt större andel av vår energi. Det ständigt varierande vädret innebär lika ständiga variationer i den vind- och solkraft vi kan utvinna...

Läs hela artikeln

Medlemskap

Som medlem i Hydrogen Europe Association och European Clean Hydrogen Alliance stöder Vattenfall aktivt nationella och internationella institut med fokus på utveckling av vätgasteknik.

Relaterad information

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

Eldriven motorcykel

Vattenfall och CAKE har som mål att utveckla en fossilfri motorcykel.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.