Minska industrins koldioxidutsläpp

Fossilfri vätgas

Vi utvecklar innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och vår egen verksamhet genom fossilfri vätgas.

Utöver direkt elektrifiering (genom användning av batterier i stället för konventionella fordonsmotorer eller genom användning av elpannor i stället för gaspannor) anser Vattenfall att indirekt elektrifiering genom fossilfri vätgas är en viktig lösning för att minska koldioxidutsläppen inom industrier med höga utsläpp, som till exempel stål, raffinaderier, kemikalier, jordbruk och transporter. Vätgas kan också minska koldioxidutsläppen i värmesektorn när den används som ett alternativ till gas. Vattenfall vill vara drivande i denna utveckling.

Vätgas har stor potential när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och sektorer. Den kan användas som energibärare när den ersätter fossila bränslen som gas eller olja. Den kan också användas som katalysator i industriella processer genom att ersätta fossila material som kokskol. Självklart är det mycket viktigt att den vätgas som används är fossilfri. Det säkerställs genom att använda fossilfri elektricitet när vatten delas upp i väte och syre genom elektrolys.

Vi driver utvecklingen av vätgasanvändning i flera banbrytande projekt. Ett exempel är HYBRIT, vår gemensamma satsning med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB, där fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan för ståltillverkning. Målet är att fossilfritt stål ska finnas tillgängligt på den kommersiella marknaden från och med 2026. Du kan se fler exempel nedan.

Mer förnybar energi behövs

Som en av de ledande producenterna av el från fossilfria energikällor, särskilt från havsbaserad vindkraft, kan vi leverera stora mängder fossilfri el för produktion av vätgas. I framtiden ser vi en mycket nära koppling mellan vätgasproduktion och vår kraftproduktion, till exempel för att producera vätgas vid våra framtida havsbaserade vindkraftsanläggningar.

Idag kan fossilfri vätgas inte produceras på ett ekonomiskt sätt. Därför är det viktigt att utveckla tekniken ytterligare i industriell skala. Förutsättningarna måste skapas för detta. Både de europeiska och nationella vätgasstrategierna utgör bra underlag. Tyskland vill till exempel bli den ledande leverantören av vätgaslösningar med en elektrolyskapacitet på 10 GW till år 2040. Storbritannien har ett produktionsmål på 5 GW till 2030. I Sverige diskuteras just nu målsättningar om en installerad elektrolyskapacitet på cirka 3 GW till 2030 och 8 GW till 2045. Vattenfall bidrar avsevärt till den här utvecklingen genom våra projekt och initiativ i Europa.

När kan vätgas kallas fossilfri?

Vätgas produceras genom att vatten delas upp i sina beståndsdelar väte och syre. Detta sker genom den kemiska processen elektrolys med hjälp av elektricitet. Om elen uteslutande kommer från fossilfria energikällor pratar vi om fossilfri vätgas.

Exempel på våra vätgasinitiativ:

Fossilfritt stål

Vattenfall lanserar HYBRIT, världens första pilotanläggning för produktion av fossilfritt stål, i samarbete med SSAB och LKAB.

HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

Biobränsle

Vattenfall och Preem har inlett ett samarbete i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig bränsleproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem

Hubb för vätgas i Hamburg

Tillsammans med samarbetspartners undersöker Vattenfall hur fossilfri vätgas från havsbaserad vindkraft kan produceras vid Moorburg-kraftverket för transport och industri i hamnen.

Flygfoto över kraftverket Moorburg

Vätgasstation

Med finansieringsprojektet Hydrogen Station HafenCity i Hamburg bidrar Vattenfall i hög grad till integreringen av förnybar energi i mobilitetssystemet.

Vätgasstationen i Hamburg

Vätgas vid Magnum

Vattenfall arbetar med ett projekt i Nederländerna för att lära sig mer om ramvillkoren för vätgasanvändning vid det gaseldade kraftverket Magnum. En ”battolyser” planeras.

Kraftverket Magnum

Vätgas från havsbaserad vindkraft

Reinier Waters, projektledare inom Industrial Decarbonisation på Vattenfall, förklarar hur fossilfri vätgas från havsbaserad vindkraft kan minska koldioxidutsläppen från industrier och transporter. (Videon är på engelska.)

Vätgasinitiativ

Vattenfall undersöker hur fossilfri vätgas kan minska koldioxidutsläppen i olika industrier och sektorer.

Nyheter om vätgas

Vd:arna för SSAB, LKAB och Vattenfall vid SSAB:s anläggning i Oxelösund

HYBRIT: Världens första fossilfria stål färdigt för leverans

SSAB har nu producerat världens första fossilfria stål och levererat till kund. Provleveransen är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning.

Läs hela artikeln
Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Vätgasreducerad järnsvamp . Foto: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala.

Läs hela artikeln

Medlemskap

Som medlem i Hydrogen Europe Association och European Clean Hydrogen Alliance stöder Vattenfall aktivt nationella och internationella institut med fokus på utveckling av vätgasteknik.

Se även

En flicka som springer med en flagga på en strand

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher kan klimatpåverkan minimeras.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.