Styrelsen

Revisionsutskottet

Ledamöter i revisionsutskottet är Fredrik Rystedt (ordförande), Håkan Erixon, Daniel Kristiansson, Tomas Kåberger och Rolf Ohlsson (arbetstagarrepresentant).

Revisionsutskottet övervakar Vattenfalls finansiella rapportering och ska fortlöpande träffa Vattenfall AB:s externa och interna revisorer för att informera sig om revisionens planering, inriktning och omfattning.

Revisionsutskottet ska även diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets finansiella risker. Det har rätt att för styrelsens räkning besluta vilka andra tjänster än revision som Vattenfall får upphandla av koncernens revisorer.

Revisionsutskottet sammanträder före Vattenfalls avgivande av delårsrapporter och i övrigt vid behov. Finansdirektören (CFO) och chefen för internrevision är föredragande i utskottet. Bolagets externa revisorer är närvarande vid samtliga ordinarie möten.

Relaterad information

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Se även

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.