Styrelsen

Revisionsutskottet

Ledamöter i revisionsutskottet är Fredrik Rystedt (ordförande), Pär Ekeroth, Nina Linander, Per Lindberg och Rolf Ohlsson (arbetstagarrepresentant).

Revisionsutskottet övervakar Vattenfalls finansiella rapportering och ska fortlöpande träffa Vattenfall AB:s externa och interna revisorer för att informera sig om revisionens planering, inriktning och omfattning.

Revisionsutskottet ska även diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets finansiella risker. Det har rätt att för styrelsens räkning besluta vilka andra tjänster än revision som Vattenfall får upphandla av koncernens revisorer.

Revisionsutskottet sammanträder före Vattenfalls avgivande av delårsrapporter och i övrigt vid behov. Finansdirektören (CFO) och chefen för internrevision är föredragande i utskottet. De externa revisorerna är närvarande vid samtliga ordinarie möten.

Relaterad information

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Deltagare på Vattenfall AB:s årsstämma 2024

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.