Styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Tillsättning av styrelse

För företag helägda av svenska staten tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Dessa principer framgår av statens ägarpolicy och ersätter Kodens regler för beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet.

Statens ägarpolicy

Bestämmelserna om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

En kvinna som bär en yogamatta på ryggen och ser in i kameran

Styrelsens uppgifter

Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsen ska fastställa de övergripande målen för Vattenfalls verksamhet, besluta om Vattenfalls strategi för att nå målen samt se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Vattenfalls verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen. Styrelsen ska godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt fastställa centrala policyer och instruktioner. Styrelsen ska även godkänna vissa väsentliga avtal.

Styrelsens uppgifter omfattar såväl Vattenfall AB som Vattenfallkoncernen. Vattenfalls chefsjurist är sekreterare i styrelsen.

Ordförande leder styrelsens arbete enligt aktiebolagslagen och Koden. Ordföranden ansvarar bland annat för att ledamöterna får relevant information, för kontakten med ägaren i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägaren till styrelsen. Styrelsen genom styrelseordföranden ska enligt arbetsordningen samordna sin syn med företrädare för ägaren i frågor när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsemöten

Enligt styrelsens arbetsordning ska åtta till tolv ordinarie möten hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena sammankallas styrelsen vid behov. Agendan ska innehålla följande ärenden vid varje ordinarie möte: 

  • Affärsläget för koncernen
  • Ekonomisk rapport för koncernen
  • Rapporter från styrelseutskotten
  • Ärenden som inte faller inom VD:s löpande förvaltning
  • Övriga frågor av väsentlig betydelse för koncernen

Styrelsen håller dessutom minst ett styrelseseminarium varje år. Investeringar som beslutats av styrelsen följs upp ett år efter drifttagande.

Rapport – bolagsstyrning

De övriga ärenden styrelsen har haft på agendan 2018 framgår av bolagsstyrningsrapporten. Här framgår även hur styrelsen arbetar med hållbarhetsfrågor.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt arbetsordningar för utskotten.

Utskotten är, med ett fåtal undantag för revisionsutskottet, endast beredande organ och lämnar rekommendationer till styrelsen.

Styrelsens aktiebolagsrättsliga ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter inskränks inte genom utskottens arbete.

Relaterad information

Bord och stolar i ett rum på Vattenfalls kontor i Nederländerna

Läs om revisionsutskottets ledamöter och uppgifter.

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.