Styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Tillsättning av styrelse

För företag helägda av svenska staten tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Dessa principer framgår av statens ägarpolicy och ersätter Kodens regler för beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Finansdepartementet. Bestämmelserna om nominering av styrelse framgår av  statens ägarpolicy.

Statens ägarpolicy

Bestämmelserna om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

En kvinna som bär en yogamatta på ryggen och ser in i kameran

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska fastställa de övergripande målen för Vattenfalls verksamhet, besluta om Vattenfalls strategi för att nå målen samt se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Vattenfalls verksamhet, risker och ekonomiska ställning mot de fastställda målen. Styrelsen ska godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt fastställa centrala policyer och instruktioner. I detta ingår att fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga. Styrelsen ska identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter. Dessutom ska styrelsen godkänna vissa väsentliga avtal.

Styrelsens uppgifter omfattar såväl Vattenfall AB som Vattenfallkoncernen. Vattenfalls chefsjurist är sekreterare i styrelsen.

Ordföranden ansvarar bland annat för att ledamöterna får relevant information, för kontakten med ägaren i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter mellan ägaren och styrelsen. Styrelsen, genom styrelseordföranden, ska samordna sin syn med företrädare för ägaren i frågor när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsemöten

Styrelsen ska hålla åtta till tolv ordinarie möten varje år. Agendan ska innehålla följande ärenden vid varje ordinarie möte:

  • Affärsläget
  • Ekonomisk rapport
  • Rapporter från styrelseutskotten
  • Ärenden som inte faller inom vd:s löpande förvaltning
  • Övriga frågor av väsentlig betydelse

Investeringar som beslutats av styrelsen följs upp av styrelsen ett år efter idrifttagande. Strategifrågor diskuteras på djupet vid ett årligt styrelseseminarium.

De ärenden som finns på agendan varje år, liksom de övriga ärenden styrelsen har haft på agendan under 2023, framgår av bolagsstyrningsrapporten. Här framgår även hur styrelsen arbetar med hållbarhetsfrågor.

De ärenden som finns på agendan varje år, liksom de övriga ärenden styrelsen har haft på agendan under 2023, framgår av bolagsstyrningsrapporten. Här framgår även hur styrelsen arbetar med hållbarhetsfrågor.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt arbetsordningar för utskotten.

Utskotten är, med undantag för ett fåtal ärenden i revisionsutskottet, endast beredande organ och lämnar rekommendationer till styrelsen.

Styrelsens aktiebolagsrättsliga ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter inskränks inte genom utskottens arbete.

Relaterad information

Bord och stolar i ett rum på Vattenfalls kontor i Nederländerna

Läs om revisionsutskottets ledamöter och uppgifter.

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.